به طور کلی فرآیند اجرای پروژه های راداکو شامل چهار مرحله ی اصلی زیر بوده که بدین شرح می باشد:

پذیرش پروژه

پس از تماس مشتری و اعلام نیازمندی وی ، بر اساس یک الگوی سیستماتیک، منظم و دقیق ، کلیات آن بررسی می شود و پس از تایید با تخصیص کد شناسایی و ردیابی در سیستم مدیریت پروژه سازمان تعریف می شود.

در این گام درخواست مشتری ، به تناسب زمان و منابع لازم و صحت و اعتبار همکاری صحه گذاری می شود تا با رویکردی شفاف مشخص گردد آیا اجرای این پروژه در حوزه فعالیت این سازمان می باشد و در چارچوب سیستم مورد پذیرش می باشد و یا خیر؟ در نتیجه مهمترین مساله آن است که مراتب درخواست مشتری کاملا روشن و مشخص ارائه شود و ترجیحا دارای مدارک و مستندات مربوطه باشد.

شناخت و مشاوره

مهم‌ترین مرحله در اجرای پروژه های IT و انفورماتیک مرحله تجزیه و تحلیل و شناخت پروژه است ، در این گام اطلاعات جمعبندی شده با رویکرد فنی و متناسب با نیاز مشتری بررسی می شود تا بهترین راهکار مشاوره ای ارائه گردد.

تیم کارشناسی مربوطه (چه نرم افزاری و چه سخت افزاری) اطلاعات کامل و راهکارهای مختلف را به مشتری منتقل می نماید تا با ارائه این بازخورد و مشاوره فنی بهترین تصمیم توسط مشتری اتخاد شود و با تخصیص منابع لازم مراتب پروژه عملیاتی شود. در این مرحله رویکردی تعاملی و دانش محور در اولویت می باشد تا بر اساس بهترین مشاوره و راهنمایی ممکن همکاری و اجرای پروژه پیگیری شود.

برنامه ریزی و اجرا

پس از حصول توافق و تایید مراتب همکاری ، مدیر پروژه مربوطه به تناسب حجم پروژه کلیه فعالیتهای کاری در قالب یک برنامه زمانبندی مشخص می نماید تا با تخصیص منابع لازم برنامه ریزی مربوطه پیگیری و اجرا شود.

در این مرحله با هماهنگی ساختار یافته ، نیروی انسانی و منابع لازم پروژه تامین می شود و فرآیند اجرا بر پایه مباحثی چون سرعت و کیفیت و استفاده بهینه از منابع پیگیری می شود، بنحوییکه خروجی نهایی بر اساس این مولفه ها متعادل باشد. به بیان ساده فرآیند برنامه ریزی و کنترل اجرای پروژه در سازمان بر اساس نیاز مشتری و مبتنی بر بهره وری تنظیم می گرددو در شرایط لازم بروزرسانی می گردد.

تحویل پروژه

پس از اتمام عملیات اجرایی پروژه ، مراتب تحویل پروژه بر پایه تست و کنترل نتایج و خروجی آن به مشتری مربوطه تحویل می گردد. در این گام در صورت نیاز نحوه کاربری و استفاده از سیستم نهایی برای کاربران تشریح شده و آموزش لازم ارائه می شود.

خروجی این فرآینددر واقع یک سند فنی مبتنی بر اخذ تاییدیه مشتری خواهد بود که در برگیرنده امکانات و معماری سیستم، تکنولوژی های مورد نیاز و سایر اطلاعات مربوطه است که به عنوان اتمام پروژه و تسویه حساب مورد استناد قرار خواهد گرفت. در این گزارش لیست اقلام و تجهیزات مصرفی مندرج می شود.