پیش نمایش ابرخودروی برقی پینین فارینا PF0 منتشر شد