اهداف و چشم انداز :

مدیریت ارشد شرکت راداکو با اعتقاد راسخ به اجرای اثربخش نظام های مديريتی ، روند حرکتی سازمان را در جهت بهبود مداوم فرآيندها و ارتقاء سطح کیفیت خدمات هدایت نموده تا در  جهت نیل به اهداف ذیل همواره رضایتمندی مستمر مشتریان و سایرذینفعان حاصل گردد:

  • مشتری مداری و افزایش سطح رضایتمندی آنان
  • ارتقاي  سطح دانش و مهارت منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی شرکت
  • توسعه بازار و ارتقاء اعتبار نماد تجاری و برند سازی سازمان
  • بهینه سازی و بهبود مستمر فرآیندها در چارچوب ساختاری نظامند و پویا

ارزش های سازمانی  :

  • تعهد و مسئولیت پذیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • اعتماد و صداقت
  • احترام و کرامت